19 juni 2024

Dienst der aanbidding

We bidden:

Voor de BE­DIENING der Kerk en voor de BEDIENAREN; voor DEZE STAM en voor ALLE STAMMEN; voor CHRISTENEN en voor de CHRISTENHEID; voor GEDOOPTEN en voor ONGEDOOPTEN; voor het GETUIGENIS en voor de GETUIGEN; om WAARHEID en LICHT; om GELOOF, HOOP en LIEFDE.

Om de GAVEN en de KRACHTEN des GEESTES; voor alle LEVENDEN als voor ONTSLAPENEN; om het TEKEN der OPSTANDING; om VERHAASTING van de WEDERKOMST van CHRISTUS; om OVERKLEED te mogen wor­den; om de HEER TEGEMOET gevoerd te wor­den; om VERLOSSING van het GEHELE zuchten­de SCHEPSEL.

Om WIJSHEID en GETROUWHEID voor de BEDIENING der KERK, als voor een iegelijk in het BIJZONDER,- voor de OPBOUW van GODS huis; als voor ELK GEZIN in het BIJZONDER; voor de OVER­HEDEN dezer WERELD, als voor elk MENSEN­KIND in het BIJZONDER; om BEKERING der JO­DEN en der WERELD, om ZEGEN op alle EVAN­GELIESATIEABEID.

Om HULP en KRACHT; voor OUDEN en voor JONGEN; zowel GEESTE­LIJK als NATUURLIJK; bij ZIEKTE en in GEZOND­HEID; in VOORSPOED en in TEGENSPOED; in BEPROEVING en in ZEGEN; hij bidt om VREDE; hij bidt voor ALLE NOOD, die het hart van de medelijdende en barmhartige Hogepries­ter in de hemel maar BEWEGEN kan; hij bidt om VERSTERKING van het GELOOF; door het STELLEN van TEKENEN en het VERRICHTEN van WONDEREN na HANDOPLEGGING en ZALVING door middel van Zijn knechten; Hij looft de hemelse Vader voor Diens “LIEFDE, ons GEOPENBAARD in,- en GESCHONKEN door Zijn Zoon, on­ze gezegende Heer Jezus Christus, en bidt EERBIED en HEILIGHEID, te betrachten in ons gehele leven, in Gods buis, en in het bijzonder bij het ONTVANGEN van het Hei­lig Avondmaal. Hij LOOFT de ZONE GODS, Die Zichzelve GEGEVEN heeft, tot een rantsoen voor ALLEN, en DANKT hem voor Zie LIEFDE en TEGENWOORDDIGHEID, thans voor ons allen zichtbaar in de GAVE van het SACRAMENT VAN HET HEILIG AVONDMAAL; Hij LOOFT DE HEILIGE GEEST, onze TROOSTER; De WAARHEIDSLERAAR die woning IN ons gemaakt heeft door de Heilige Verzegeling, waarmede wij verzegeld zijn; en bidt om Zijn VOLHEID, door het eten en door het drinken van het lichaam en bloed onzes gezegenden Here Jezus Christus.