19 juni 2024

Antwoorden

De Vraag:

Waarom mogen wij niet samenwonen, maar moeten wij eerst trouwen?

En wat staat er in de Bijbel?

Het Antwoord:

Beste vragensteller,

Het is blijkbaar gewoon geworden dat men het samenwonen verkiest voordat men gaat trouwen.

Vrijwel iedereen kent het verschijnsel van een voorechtelijk samen leven. Velen hebben familie of vrienden die samenwonen en het komt voor in elke stad of dorp. Het huwelijk vindt men over het algemeen niet meer nodig, deze gedachte dringt ook helaas ook door tot de christenen.

Vandaar ook waarschijnlijk deze vraag.

Voor hen die Christus, de Bijbel willen volgen geeft apostel Paulus een antwoord: Rom.12:2 ‘En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene’ en Titus 2:11-12  ‘Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven.’ Wat er op neerkomt is dat het grote doel voor een christen is om niet gelijkvormig te worden aan de gebruiken van deze wereld.

Maar wat leert de Heilige Schrift ons over het huwelijk? In Gen. 1:27 lezen we: ‘En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.’  Verder lezen we in Gen. 2:24: ‘Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.’ De Here Jezus bevestigt dit in Matth. 19:4-6. ‘Hij antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt? En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot een vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet’. Het huwelijk dat God voor ogen heeft is dat man en vrouw tot één vlees komen in het huwelijk. Hiermee geeft God te kennen dat de seksuele gemeenschap in en binnen het huwelijk thuis hoort en niet buiten het huwelijk. Bij het samenwonen, gaat men hieraan voorbij en daardoor tegen God in en Zijn Woord, de Bijbel.

Apostel Paulus wijdt in 1 Cor. 7 een heel hoofdstuk over het huwelijk en zegt aan het einde in vers 9: ‘Indien zij zich echter niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden’. De Bijbelse weg is trouwen en niet wat in de wereld gewoon is geworden om samen te gaan wonen of voor het huwelijk seksueel actief te zijn. Lees Deut.22:13-30 en Joh. 4 16-18 en 39b.

Jongeren in het algemeen, wees bewust van jullie keuze want wanneer men gaat samenwonen, verklaart men het Heilig Avondmaal tot een verboden gebied en is een kerkelijke huwelijksbevestiging niet meer mogelijk. Lees allen het boekje “het huwelijk van God gegeven” nr.8 van de serie ‘De Kandelaar’ en bidt de Heer om kracht om weerstand te bieden wat in de wereld gewoon lijkt te zijn.